Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-20
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 20/06/2019

Nội dung đào tạo :

  1. Các công cụ để nghiên cứu về người mua
  2. Cách tiếp cận buyer qua telephone, call.