image

GÓI THÀNH VIÊN GGS TRÊN ALIBABA 1 NĂM (CHƯA VAT 10%)Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Không giới hạn

số lượng sản phẩm trưng bày

20

Kệ trưng bày sản phẩm

(showcase)

Đa ngôn ngữ

Chế độ đa ngôn ngữ

(tiếp cận nhiều thị trường)

N/A

Smart Marketing

60 + 3 Green passes

Số lượng báo giá RFQ

hàng tháng

Tem chứng nhận gian hàng  1 Sao

Xác thực doanh nghiệp uy tín

Ngay lập tức
Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá

Ngay lập tức

Tiếp cận mọi thông tin người mua

HBS Vietnam

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu

HBS Vietnam

Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán

và logistic

Công cụ phận tích thị trường,xu hướng từ khoá 

Dịch vụ VAS PRO 

05

Tài khoản phụ cho nhiều

thành viên quản lý

Không giới hạn

số lượng sản phẩm trưng bày

20

Kệ trưng bày sản phẩm

(showcase)

Đa ngôn ngữ

Chế độ đa ngôn ngữ

(tiếp cận nhiều thị trường)

11,800,000 VND

Smart Marketing

60 + 3 Green passes
Số lượng báo giá RFQ hàng tháng

Tem chứng nhận gian hàng 1 Sao

Xác thực doanh nghiệp uy tín

Ngay lập tức
Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá

Ngay lập tức

Tiếp cận mọi thông tin người mua

HBS Vietnam

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu

HBS Vietnam

Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán

và logistic

Công cụ phận tích thị trường,xu hướng từ khoá 

Dịch vụ VAS PRO 

05

Tài khoản phụ cho nhiều

thành viên quản lý

Không giới hạn

số lượng sản phẩm trưng bày

20

Kệ trưng bày sản phẩm

(showcase)

Đa ngôn ngữ

Chế độ đa ngôn ngữ

(tiếp cận nhiều thị trường)

35,400,000 VND

Smart Marketing

60 + 6 Green passes
Số lượng báo giá RFQ hàng tháng

Tem chứng nhận gian hàng 1 Sao

Xác thực doanh nghiệp uy tín

Ngay lập tức
Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá

Ngay lập tức

Tiếp cận mọi thông tin người mua

HBS Vietnam

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu

HBS Vietnam

Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán

và logistic

Công cụ phận tích thị trường,xu hướng từ khoá 

Dịch vụ VAS PRO 

05

Tài khoản phụ cho nhiều

thành viên quản lý

Không giới hạn

số lượng sản phẩm trưng bày

20

Kệ trưng bày sản phẩm

(showcase)

Đa ngôn ngữ

Chế độ đa ngôn ngữ

(tiếp cận nhiều thị trường)

70,800,000 VND 

Smart Marketing

60 + 9 Green passes
Số lượng báo giá RFQ hàng tháng

Tem chứng nhận gian hàng 1 Sao

Xác thực doanh nghiệp uy tín

Ngay lập tức
Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá

Ngay lập tức

Tiếp cận mọi thông tin người mua

HBS Vietnam

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu

HBS Vietnam

Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán

và logistic

Công cụ phận tích thị trường,xu hướng từ khoá 

Dịch vụ VAS PRO 

05

Tài khoản phụ cho nhiều

thành viên quản lý

Không giới hạn

số lượng sản phẩm trưng bày

60

Kệ trưng bày sản phẩm

(showcase)

Đa ngôn ngữ

Chế độ đa ngôn ngữ

(tiếp cận nhiều thị trường)

Theo từng gói SM

Smart Marketing

60 + 3 Green passes
Số lượng báo giá RFQ hàng tháng

Tem chứng nhận gian hàng 4/5 Sao

Xác thực doanh nghiệp uy tín

Ngay lập tức
Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá

Ngay lập tức

Tiếp cận mọi thông tin người mua

HBS Vietnam

Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu

HBS Vietnam

Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán

và logistic

Công cụ phận tích thị trường,xu hướng từ khoá 

Dịch vụ VAS PRO 

10

Tài khoản phụ cho nhiều

thành viên quản lý